Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069

Počet tříd: 4
Kapacita:
 112 dětí


Pro školní rok 2023/24 jsou stanoveny zákonné platby:

školné ve výši 1058,- Kč
č. ú. 71835339/0800

stravné ve výši 49,- Kč/ den

1029,-/měsíc
7 leté děti 52,- Kč/den
č. ú.  35-71835339/0800

Při platbě uveďte variabilní symbol Vašeho dítěte. Nové děti dostanou VS po zahájení školního roku. Potom můžete nastavit v bance trvalý příkaz.

Pro školní rok 2024/25 budou platby zvýšeny:

školné na 1300,- Kč měsíčně (rozhodnutí zřizovatele)
stravné 55,- Kč na den (1100,- Kč měsíčně)
dětí 6-7 leté 58,- Kč na den (1160,- Kč měsíčně)


Provozní doba mateřské školy:


příchod 7,00 – 8,30
vyzvedávání dětí po obědě 12,30 - 13,00
odpočinek 13,00 - 14,15
odpolední vyzvedávání dětí 14,30 - 17,30Školní vzdělávací program - "Poznáváme svět"

 

Kapacita MŠ Matěchova je  celkem 112 dětí ve čtyřech třídách.
Třídy jsou rozděleny podle věku dětí – 1. Motýlci, 2. Žabičky, 3. Rybičky a 4. Berušky. 
 

Charakter výchovně vzdělávací práce v jednotlivých třídách se pochopitelně  liší vzhledem k věku, schopnostem a potřebám dětí. Pedagogové zpracovávají pro každou třídu Třídní vzdělávací program - stanovují si cíle i metody vzdělávání v souladu se zájmy dětí jednotlivých věkových skupin.

U nejmenších dětí - Motýlků - se nejvíce zaměřujeme na pozvolnou adaptaci v novém prostředí, rozvoj sociálních dovedností a komunikace. Paní učitelky zde kladou důraz na rozvoj samostatnosti, učí děti vzájemné ohleduplnosti. Naším hlavním cílem u nových dětí je poznat je, navázat s nimi vztah a pracovat na tom, aby se ve školce cítily dobře, aby důvěřovaly paní učitelce, zvykly si na režim dne ve školce a získaly zde kamarády.

Ve třídě Žabiček začínáme pracovat na rozvoji logického myšlení, předčtenářských dovedností i matematického myšlení a dalších znalostí hrou a nejrůznějšími experimenty, zaměřujeme se na rozvoj motoriky, komunikace, samostatnosti a fantazie.

Ve třídě Rybiček se obvykle pracuje již víceméně stejně, jako ve třídě předškolní. Obvykle se zde totiž setkává skupinka předškoláků a skupinka dětí pětiletých, které ještě do školy nepůjdou. Paní učitelky v této třídě zohledňují tento fakt a aktivity připravují podle věku a schopností dětí. 

V předškolní třídě Berušek je práce zaměřena také na rozvoj školní zralosti a připravenosti. Děti zde mají mnoho  možností pro rozvoj všech svých schopností - logického a samostatného myšlení, předmatematických představ, rozvoj čtenářských dovedností, nácvik správného držení tužky, rozvoj grafomotoriky, paměti atd. Zároveň však stále klademe důraz na rozvoj jejich "měkkých" dovedností - empatie, spolupráce, tolerance atd. Toto je třída, kam docházejí děti s odkladem školní docházky a nejstarší předškoláci.

Veškerá vzdělávací činnost se odehrává formou zábavných aktivit, během kterých se děti, jakoby mimochodem, učí. Snažíme se je vzdělávat pomocí prožitků, experimentů  a hrou. Ke vzdělávaní používáme tradiční i nejnovější moderní pomůcky.

Naše mateřská škola není zaměřena na výkon, ale na dobré klima. Po vzoru skandinávského vzdělávacího systému pracujeme s dětmi na dlouhodobých projektech, nepředáváme jim hotové informace, ale poskytujeme jim prostor pro zkoumání, vlastní zkušenosti a samostatné přemýšlení.
Velmi ostražitě dbáme na začlenění dětí z jiného kulturního prostředí, na děti s jakoukoli odlišností či handicapem. Snažíme se poskytnout dětem co největší prostor pro volnou hru podle jejich vlastní fantazie. Právě při hře se totiž děti učí ty nejdůležitější životní dovednosti - komunikaci, ohleduplnost, rozvoj fantazie a hledání své role.

Snažíme se zkrátka, aby z dětí, které navštěvují naší mateřskou školu, vyrostli tolerantní, kriticky myslící, dobře komunikující a ohleduplní lidé.

Naše škola realizuje také řadu nadstandardních aktivit – výlety, ozdravné pobyty v přírodě, pořádání  nejrůznějších slavností pro děti i rodiče (lampiónový průvod, vánoční setkání, oslavy Dne Země, oslavy Dne dětí,  Sportovní odpoledne pro tatínky, rozloučení s předškoláky apod.). Pořádáme ale také  zajímavé projektové dny pro děti v dopoledních hodinách (vynášení Morany, sportovní dopoledne, Čarodějnice, Karneval, Čertí rej,...).

V půběhu covidové epidemie jsme  zrušili  organizaci zájmových kroužků. Zkušenosti nám překvapivě ukázaly, že odpolední hry, které nejsou přerušovány lektory, příchody a odchody dětí na kroužky, poskytují nyní dětem dostatek klidu a času pro rozvoj skutečně velkých fantazijních her. Děti staví bunkry, nemocnice, domácnosti, rozdělují si role, hrají si tak, jako my, když jsme byli malí.  Paní učitelky se mohou odpoledne věnovat dětem při individuálních činnostech. K našemu velkému překvapení absence kroužků dětem velmi pomohla v klidné adaptaci. Česká školní inspekce dlouhodobě upozorňovala, že pořádání kroužků v mateřských školách je v rozporu s rovným přístupem ke vzdělávání. Rozhodli jsme se tedy pro variantu bez kroužků i do budoucna, protože jsme pevně přesvědčeni, že je to nejen v souladu s doporučením ČŠI, ale především v souladu se zájmy dětí.

V naší mateřské škole probíhá unikátní projekt učení angličtiny metodou situačního učení. Jedná se o náš vlastní projekt, který jsme zahájili v roce 2021 a dále v něm pokračujeme. Anglická lektorka neučí děti žádná slovíčka, písničky, pár zvířátek a pár barev. Takové znalosti jsou dětem při  dalším učení cizích jazyků zbytečné. Naše výuka probíhá tak, že je lektorka přítomna ve třídě Rybiček a Berušek 2x týdně a v průběhu dopoledne pomáhá paní učitelce, ale mluví na děti pouze anglicky. Děti se tedy v průběhu roku seznámí s větami a frázemi typu "jděte si umýt ruce", "jdeme ven", " udělejte dvojice", "jdeme svačit" atd. Věty nejsou vytržené z reality, ale děti je naopak slyší se stále se opakujících situacích. Postupně se učí rozumět a chápat, že se komunikace v angličtině nemusí obávat.

 

 

 

Mateřská škola Matěchova